Groenmarktkerk
Parochie H. Antonius van Padua - Haarlem

       
  PCI - Werkterrein

De PCI is op uiteenlopende terreinen actief:

Verder organiseert de PCI gedurende het jaar
een aantal bijzondere activiteiten.

   
   
 


Ondersteuning individuele aanvragen hulp
De PCI geeft mensen op individuele basis ondersteuning in natura. Mensen die, door overmacht, even klem komen te zitten en bij geen instantie meer kunnen aankloppen.

 


Ondersteuning van hulporganisaties, zoals Stichting Miss Minima en Voedselbank
Miss Minima is een kleine stichting die mensen helpt die tussen wal en schip dreigen te vallen. Vrouwen en mannen, maar nog vaker eenoudergezinnen, die moeten rondkomen van een minimuminkomen en ongewild sociaal/economisch in een isolement geraken. Miss Minima geeft hulp in de vorm van persoonlijk advies en begeleiding.

De Voedselbank van Haarlem e.o. geeft wekelijks voedselpakketten aan individuen/gezinnen die minder te besteden hebben dan aanvaardbaar wordt geacht. De PCI ondersteunt dit werk.

     


Ondersteuning via scholen
Als een gezin in nood zit is dat merkbaar op de scholen. Daarom kan de PCI via de school concrete ondersteuning bieden als kinderen niet mee kunnen doen met de reguliere activiteiten binnen en buiten de school. Bijvoorbeeld door het geven van overblijfgeld als ouders dit niet zelf kunnen betalen, het kopen van een zwembadabonnement, het betalen van de kosten van een vakantiekamp en andere zaken die kinderen op school uit hun isolement kunnen halen.

     


Ondersteuning buurtinitiatieven
De PCI ziet het als haar taak de diaconie breed neer te zetten. In samenwerking met o.a. de vrijwilligerscentrale, wijkcentrum Binnensteeds en andere instellingen uit de buurt, wordt jaarlijks bekeken op welke gebieden wij kunnen samenwerken om de diaconie in de buurt te bevorderen.

De PCI ondersteunt de DioRD (Diocesane Raad voor Diaconie van het Bisdom Haarlem) jaarlijks met 15% van de netto-inkomsten uit het vermogen. De DioRD is een adviesorgaan dat o.a. projecten ondersteunt die door de bisschopsraad zijn goedgekeurd. Het lopende project is “Vivatur”. Dit project richt zich op risicojongeren tussen de 17 en 25 jaar in de regio Almere. Het project heeft tot doel te voorkomen, dat deze jongeren wegglijden in de criminaliteit, door hen langdurig (12 – 15 maanden) te begeleiden. Het is de bedoeling dat dit project na een aantal jaren (waarschijnlijk vanaf 2010) door de  gemeente Almere wordt voortgezet.

     


Samenwerking met Protestantse Diaconie (noodfonds)
De PCI werkt samen met de Protestantse Diaconie, die een noodfonds beheert waaruit vrijwel direct mensen geholpen kunnen worden die plotseling heel moeilijk komen te zitten. Samen met de Protestantse Diaconie kunnen we meer doen dan als PCI alleen! Ook enkele andere PCI’s uit de regio Haarlem hebben dit ingezien en doen mee in dit fonds. De samenwerking bestaat uit geldelijke ondersteuning. Tweemaal per jaar is er een vergadering, waarin de geleverde inspanningen kritisch tegen het licht worden gehouden.

Verder heeft dit noodfonds toegang tot het in juli 2007 opgerichte Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving. Dit fonds is breder van opzet en wordt gefaciliteerd door de gemeente Haarlem.

     


Partner van Stem in de Stad
Door diverse activiteiten probeert het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad sociaal zwakkeren te ondersteunen en te stimuleren. Het gaat hierbij om asielzoekers, dak- en thuislozen, verslaafden en anderen die aandacht of hulp nodig hebben. De PCI draagt daaraan haar steentje bij.

     
Original design: Thomas Albrecht 2000 Design upgrade: webmaster GMK, 2009